V rámci Dětského krizového centra NOMIA (DKC) pomáháme dětem v závažných krizových životních situacích týkajících se týrání, sexuálního zneužívání, zanedbávání, domácího násilí, psychické újmy při rozpadajících se rodinných vztazích apod.

Cíl

Cílem DKC je svou činností pomoci dětem a jejich rodinám zvládnout krizovou situaci, poskytnout zklidnění a doprovázení s následnou péčí. Přínosem je stabilizace celého rodinného systému a pomoci vytvořit klidné prostředí pro zdárný tělesný a psychický vývoj dítěte.  Pomoc rodičům a blízkým příbuzným aktivovat výchovné a komunikační schopnosti tak, aby byli schopni žít v harmonických rodinných vztazích. Cílem je jednat ve prospěch dítěte, ochránit jeho zdravý fyzický a psychický vývoj a zajistit realizaci jeho práv a oprávněných zájmů.

Pro koho je služba určena

  • Děti s prožitkem těžkého životního traumatu ve věku od 6 let do dosažení zletilosti.
  • Rodiče nebo jiní rodinní příslušníci s dětmi v krizi ve věku od 0 let do dosažení zletilosti.

Principy

Nezávislost

Poradce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých postojích a názorech v oblasti politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, postojích zřizovatele organizace a případných dárců, státních či jiných organizacích, apod.

Nestrannost

Poradce poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu., apod.

Diskrétnost

Poradce považuje všechna sdělení klientů za důvěrná. Poradce respektuje požadavek klienta, aby rozhovor probíhal v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob. Klient má právo na zachování anonymity.

Bezplatnost

Poradenství pro klienty je bezplatné.

Respektování

Poradce respektuje právo klienta na informace, vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí klienta. Poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu. 

Dětské krizové centrum NOMIA je registrovanou sociální službou na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pravidla poskytování sociálních služeb