Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti

Jak pracujeme

Poradna pro oběti násilí poskytuje odbornou pomoc obětem trestné činnosti či osobám nebo celým rodinám ve kterých se vyskytlo domácí násilí. Pracujeme také s rodinami, manželskými a partnerskými páry s problematikou násilí ve vztazích s prožitky traumatických událostí. Pomoc a podpora je poskytována formou psychologického poradenství, psychoterapie, sociální práce, psychiatrických intervencí a právního (trestně právního) poradenství. Práce je zaměřena též na prevenci násilí u osob, které pociťují obtíže se zvládáním vlastní agrese. 

Nabízené činnosti

Zprostředkováváme kontakty na další pomáhající organizace a další instituce, které klientům mohou pomoci v jejich nepříznivé sociální situaci. Mezi další činnosti patří sociálně terapeutické činnosti, kdy poskytujeme poradenství, psychoterapii a orientaci v oblasti sociálních systémech.  Dále poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Okruh osob

  1. Oběti domácího násilí – Osoby, které jsou/byly přímou nebo nepřímou obětí domácího násilí.
  2. Oběti trestné činnosti – Osoby, které jsou/byly přímou nebo nepřímou obětí trestné činnosti.
  3. Rodiny s dětmi – Rodiny s dětmi, v jejichž rodinném systému se vyskytuje vážný nesoulad v rodinných vztazích nebo znaky násilného chování. 
Poslání, cíle a zásady

Našim posláním je přispět ke zkvalitnění života jednotlivců ve společnosti a pomoci tak orientovat tuto společnost k trvalým morálním hodnotám, které udržují lidskou důstojnost a vzájemné soužití v úrovni lásky a respektu. 

Poskytování odborné pomoci je postaveno na principech: nezávislosti (poskytujeme pomoc všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.)

Nestrannosti (poskytujeme rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.)

diskrétnosti (všechna sdělení klientů považujeme jako důvěrná),

bezplatnosti

respektování (respektujeme klientovo právo na informace, vyjádření přání, potřeb, názorů a rozhodnutí klienta, poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupení od ní bez uvedení důvodu.) 

Stížnosti

Zájemci o službu i klienti a jeho blízcí si na naši službu mohou stěžovat a to písemnou i ústní formou. Stížnost klienti mohou posílat na adresu: poradna@nomiahk.cz, nebo poštou na Adresu: třída Edvarda Beneše 575, 500 12 Hradec Králové 

Kontakt:  +420 606 824 104

Provozní doba:

PO 8 – 16
ÚT 8 – 16
ST 8 – 16
ČT 8 – 16
8 – 16