Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti

Jak pracujeme

Poradna pro oběti násilí poskytuje odbornou pomoc obětem trestné činnosti či osobám nebo celým rodinám ve kterých se vyskytlo domácí násilí. Pracujeme také s rodinami, manželskými a partnerskými páry s problematikou násilí ve vztazích s prožitky traumatických událostí. Pomoc a podpora je poskytována formou psychologického poradenství, psychoterapie, sociální práce, psychiatrických intervencí a právního (trestně právního) poradenství. Práce je zaměřena též na prevenci násilí u osob, které pociťují obtíže se zvládáním vlastní agrese. 

Nabízené činnosti

Zprostředkováváme kontakty na další pomáhající organizace a další instituce, které klientům mohou pomoci v jejich nepříznivé sociální situaci. Mezi další činnosti patří sociálně terapeutické činnosti, kdy poskytujeme poradenství, psychoterapii a orientaci v oblasti sociálních systémech.  Dále poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Okruh osob

  1. Oběti domácího násilí – Osoby, které jsou/byly přímou nebo nepřímou obětí domácího násilí.
  2. Oběti trestné činnosti – Osoby, které jsou/byly přímou nebo nepřímou obětí trestné činnosti.
  3. Rodiny s dětmi – Rodiny s dětmi, v jejichž rodinném systému se vyskytuje vážný nesoulad v rodinných vztazích nebo znaky násilného chování. 

Poslání a zásady

Naším posláním je přispět ke zkvalitnění života jednotlivců ve společnosti a pomoci tak orientovat tuto společnost k trvalým morálním hodnotám, které udržují lidskou důstojnost a vzájemné soužití v úrovni lásky a respektu.

Poskytování odborné pomoci je postaveno na principech: 

Nezávislosti – poskytujeme pomoc všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

Nestrannosti – poskytujeme rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

Diskrétnosti – všechna sdělení klientů považujeme jako důvěrná.

Bezplatnosti

Respektování – respektujeme klientovo právo na informace, vyjádření přání, potřeb, názorů a rozhodnutí klienta, poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupení od ní bez uvedení důvodu.

Poradna pro oběti násilí NOMIA je registrovanou sociální službou odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

Kontakt:  +420 606 824 104

Provozní doba:

PO 8 – 16
ÚT 8 – 16
ST 8 – 16
ČT 8 – 16
8 – 16