Podpořte dobrou věc i vy!

Věděli jste, že můžete přispět z vašich daní? Hodnota darů se totiž dá odečíst ze základu daně. Čtěte více o tom, jak to chodí v České republice a na Slovensku.

Česká republika
Podle jakého zákona se budeme řídit?
Dary (§ 15 odst. 1 a 2 Zákona o Dani z Příjmů).

Jakým organizacím můžeme darovat?
Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů.

Jak si odečíst ze základu daně?
Po poskytnutí daru si nechte vystavit doklad o darování. Doklad a odpočet daru se zahrne do daňového přiznání (pokud si fyzická osoba podává sama daňové přiznání) nebo ročního zúčtování (pokud zúčtování daní dělá zaměstnanci zaměstnavatel). O hodnotu daru se pak sníží základ pro výpočet daně.

Kolik peněz si můžu odečíst?
Dar lze uplatnit, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Pro posouzení nároku na odečet daru se tedy všechny dary poskytnuté poplatníkem sečtou a posuzuje se jejich úhrnná hodnota. Odečíst lze nejvýše 15 % základu daně. Dary lze odečíst v období, ve kterém byly prokazatelně poskytnuty.

Mohu si odečíst i dárcovství krve?
Ano, jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.

Jaký k tomu potřebuji doklad a jaké má mít náležitosti?
Poskytnutí daru se prokazuje dokladem, ze kterého je patrno, kdo je příjemcem daru, jaká je hodnota daru, jaký je předmět daru a účel, na který byl dar poskytnut, a datum darování. Takovým dokladem může být např. darovací smlouva nebo potvrzení příjemce daru.

Slovensko
A jak je to na Slovensku ?
Možnosť poukázať dve percentá zo zaplatenej dane majú fyzické aj právnické osoby.

Komu můžeme přispět?
Prispieť môže daňovník hociktorému združeniu alebo organizácii, oprávnenej prijímať percentá z dane. Venovať financie tak možno na charitu, zdravotné projekty, verejnoprospešným združeniam či organizáciám zameraným na športové a iné aktivity detí. Percentá zo zaplatenej dane máte právo venovať vybranej organizácii na základe slobodného rozhodnutia, nijaký zákon ani nariadenie nemôžu nikomu prikázať, komu má peniaze darovať. Darovať percentá nie je povinnosťou, ale právom daňovníka. Zaregistrované organizácie, ktoré financie z 2 % daní dostanú, smú tieto prostriedky použiť len na účel, ktorý majú uvedený v predmete činnosti.

Jak postupovat?
Daňovníci môžu darovať percentá z dane prostredníctvom daňového priznania do 31. marca, čo je posledný deň, keď možno podať daňové priznanie. Iný termín na darovanie platí pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie urobil zamestnávateľ. Tí môžu vyhlásenie o darovaní percent z dane urobiť do konca apríla.

Jak se 2% vypočítají?
Suma dvoch percent z dane sa počíta na základe daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane zamestnávateľom. Ak si napríklad uplatňujete daňový bonus, tak sa za zaplatenú daň považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus. Ako daňovník sa môžete slobodne rozhodnúť, komu peniaze darujete, ale zároveň vás obmedzuje legislatíva. Prijímatelia 2 % z dane majú zákonom presne stanovené podmienky, ako môžu získané financie využiť.

Mohu si jako fyzická osoba vybrat více organizací?
Nie, fyzická osoba si môže vybrať len jedného prijímateľa podielu zo zaplatenej dane. Právnické osoby môžu sumu rozdeliť medzi viaceré subjekty. Prijímateľ však musí byť registrovaný v centrálnom registri prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora Slovenskej republiky, inak peniaze nedostane.

Zpět