Cíl

Cílem Dětského krizového centra NOMIA (dále jen DKC) je svou činností pomoci dětem a rodinám ohroženými patologickými jevy ve společnosti, zejména domácím násilím, týráním svěřené osoby, zanedbáváním, zneužíváním a jinou trestnou činností. Pomoci dětem a jejich rodinám zvládnout krizovou situaci, poskytnout zklidnění a doprovázení. V následné práci stabilizovat celý rodinný systém a pomoci vytvořit klidné prostředí pro zdárný tělesný a psychický vývoj dítěte.  Pomoci rodičům a blízkým příbuzným aktivovat výchovné a komunikační schopnosti tak, aby byli schopni žít v harmonických rodinných vztazích.   

Poslání

Posláním poradny je přispět ke zkvalitnění života jednotlivců ve společnosti a pomoci tak orientovat tuto společnost k trvalým morálním hodnotám, které udržují lidskou důstojnost a vzájemné soužití v úrovni lásky a respektu.

Principy

Nezávislost

Poradce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých postojích a názorech v oblasti politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, postojích zřizovatele organizace a případných dárců, státních či jiných organizacích, apod.

 

Nestrannost

Poradce poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu., apod.

 

Diskrétnost

Poradce považuje všechna sdělení klientů za důvěrná. Poradce respektuje požadavek klienta, aby rozhovor probíhal v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob. Klient má právo na zachování anonymity.

 

Bezplatnost

Poradenství pro klienty je bezplatné.

 

Respektování

Poradce respektuje právo klienta na informace, vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí klienta. Poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.

 

Okruh osob

Sociální služba je určena pro:

 1. Osoby v krizi
 2. Děti s prožitkem těžkého životního traumatu
 3. Rodiče nebo jiní rodinní příslušníci s dětmi v krizi

Působnost, doba poskytování, kapacita

Služby jsou poskytované na území Královehradeckého kraje.

Dětské krizové centrum poskytuje své služby od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00h. Maximální denní kapacita je 21 intervencí denně (1 intervence = 30 minut).

 

Nabízené činnosti

a) Sociálně terapeutické činnosti

 • krizová intervence: chování a jednání pracovníka, který v klientovi navozuje pocit úlevy a vede ho k řešení jeho situace.
 • psychoterapie: individuální, párová, rodinná

b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Doprovod: podpora klienta formou fyzické přítomnosti našeho pracovníka při kontaktu s různými úřady a institucemi (Policie ČR, OSPOD, soudy)
 • Bydlení/pomoc při zajištění pobytu ve zdravotnických a sociálních zařízeních: Pomoc při zajištění ubytování v azylovém domě, pomoc při dojednání hospitalizace na psychiatrickém oddělení, zajištění pobytu v SVP, ZDVOP, zařízení poskytující krizová lůžka

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu je proces důkladného a srozumitelného informování zájemce pracovníkem o poskytovaných službách, způsobu jejich poskytování, o úhradách za tyto služby, právech a povinnostech, které by jejich poskytováním pro zájemce vznikaly, tak, aby se mohl zájemce svobodně rozhodnout, zda službu chce využívat či nikoliv. Při úvodní konzultaci se zájemcem o službu jedná psychoterapeut či sociální pracovník.

 Zároveň se toto jednání stává prostorem pro vyjednávání osobního cíle (cílů) zájemce o službu. Zjišťují se přání, očekávání a potřeby zájemce o službu a stejně tak i jeho možnosti a schopnosti. Součástí tohoto procesu je i vyjednávání individuálního plánu poskytování služeb.

V případě, že pracovník vyhodnotí, že zájemci služba nemůže být poskytnuta, snaží se ho odkázat na příslušné organizace, které mu služby mohou poskytnout (předá kontakty, letáky, zprostředkuje první setkání v organizaci apod.).

Důvody neposkytnutí služby

 • Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny vymezené službou
 • Kapacita zařízení poskytnutí služby neumožňuje
 • Nerespektování a porušování dohodnutých podmínek spolupráce
 •  Zájemce o službu je hrubý, agresivní apod.
 • Zájemce o službu vykazuje znaky požití alkoholu či jiných návykových látek
 • Neposkytnutí služby ze závažných zdravotních důvodů zájemce o službu 

Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Poskytovatel sociálních služeb neuzavírá písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby. V písemné formě se smlouva uzavírá v případě, pokud klient při jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne. Dochází pouze k ústní dohodě o poskytování služeb. Zakázka je stanovena ústně, která je následně zapsána do karty uživatele.

Stížnosti

Klienti DKC mají právo podat stížnost na kvalitu poskytované služby. Stížnost může podat zájemce o služby, klient, jeho blízcí, veřejnost či spolupracující organizace. Stížnost může být podána jak ústně, tak písemně. Ústní stížnost může být podána všemi výše uvedenými osobami. Může být sdělena jakémukoliv pracovníkovi DKC. Pracovník DKC je povinen sepsat záznam o stížnosti. Záznam o stížnosti musí být podepsán jak osobou vznášející stížnost, tak pracovníkem, který záznam o stížnosti vyhotovil. Záznam musí být neprodleně předán vedoucímu služby, maximálně však do 14 dnů ide dne podání. Vedoucí je povinen se k celé záležitosti vyjádřit do 14 dnů od předání záznamu se stížností

Písemná stížnost by měla obsahovat jméno osoby podávající stížnost a její korespondenční adresu, stížnost, odůvodnění stížnosti, navrhnutá řešení nápravy, podpis klienta.

Stížnost klienta může být zaslána:

      Poradna pro oběti násilí

      Třída Edvarda Beneše 575

      500 12 Hradec Králové

 

 • Vložit do schránky DKC na stejné adrese, jako je poštovní
 • Zapsat do knihy stížností, která je volně k dispozici v čekárně DKC

Možnost odvolání

Každá osoba, která podala stížnost a s výsledkem vyřízení není spokojená, má právo se odvolat. Odvolání probíhá písemnou formou. Odvolání musí být zasláno na korespondenční adresu DKC. Odvolání by mělo obsahovat jméno a korespondenční adresu odvolávající se osoby, obsah zaslané stížnosti, výsledek vyřízení stížnosti, důvod odvolání, návrh změny.

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Zázemí DKC NOMIA tvoří prostory na třídě Edvarda Beneše 575. Toto zařízení se nachází na jednom z největších sídlišti v Hradci Králové a je dobře dostupné z různých částí města (MHD). Nemovitost je majetkem města Hradec Králové.

 

 

Fotogalerie: