CZ:

Ředitel NOMIA Mgr. M. Bubeník spolu s našimi sociálními pracovnicemi a také s právničkou absolvovali dvoudenní pracovní cestu s velmi nabitým programem. V Oslu se setkali s představiteli Ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti, seznámili se s prezentací Ministerstva spravedlnosti, povídali si s Barbarou Jakobsen z ATV (organizace zabývající se problematikou domácího násilí) a navštívili také Krizové centrum pro děti a ženy vystavené násilí.

A jaké poznatky si kolegové ze zahraničí přivezli? Všichni byli velmi mile překvapeni vstřícností, profesionalitou a připraveností všech organizací i úřadů, které při své krátké stáži navštívili. Všude se setkali s odborníky, kteří měli připraveny a přehledně zpracovány veškeré potřebné informace. Nejen že se s námi podělili o své zkušenosti, ale projevili také opravdový zájem o možnost následné spolupráce. Při rozhovoru s našimi pracovníky pak našli spoustu společných témat – zejména co se týká diagnostiky psychického týrání u dětí.

Na Ministerstvu spravedlnosti a také na Ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti se hovořilo hlavně o tom, jak je v Norsku nastaven systém pomoci ohroženým dětem a také jakým způsobem spolupracují psychologické poradny a další neziskové organizace se státním sektorem, jako je např. Barnevernet, tedy norská alternativa českého OSPODu.

Delegace z poradny NOMIA zavítala i do ATV (Alternativ til Vold), což je v Norsku ojedinělá organizace. Stejně jako NOMIA pracuje s rodinami zasaženými násilím ve vztazích. A stejně jako my také spolupracuje s policií, probační službou a tamním OSPODem. Proto nás zajímal průběh takové spolupráce a rozdíly mezi ČR a Norskem v této oblasti. A právě tato cenná zkušenost – tedy norský propracovaný model spolupráce mezi neziskovou organizací, klientem a OSPODem je to, co bychom v naší další práci rádi využili a rozvíjeli. V organizaci ATV se kolegové setkali také s PhDr. Barbarou Jakobsen, což je česká klinická psycholožka dlouhodobě žijící a pracující v Norsku. Ředitel NOMIA Mgr. M. Bubeník s touto psycholožkou spolupracuje již delší dobu.

Dalším důležitým výstupem z této cesty bylo porovnání psychoterapeutických intervencí pro pachatele. Hledaly se také shody i rozdíly v českém a norském systému při práci s celou rodinou a zejména při práci s dětmi, které byly vystaveny násilí.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se našim zaměstnancům obětavě věnovali, i těm, kteří se podíleli na hladkém průběhu cesty. Z naší ambasády to byla paní Helena Ganická, v Norsku pak byla hlavní organizátorkou celé cesty paní Freja Karki.

Tato pracovní cesta byla podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations. 

 

ENG:

Director of NOMIA Mgr. M. Bubeník with our social workers and lawyer went on two days business trip with very full program. They met with representatives of Norwegian Directorate on Family and Children in Oslo. They saw the presentation of Ministry of Justice and Public Security, talked with Barbara Jakobsen from ATV (organisation dealing with domestic violence issues) and visited also Crisis Centre for children and women who are subjected to domestic violence.

And what knowledge our colleagues brought back from abroad? They were all pleasantly surprised with friendliness, professionalism and preparedness of all organizations and state authorities, which they visited during this short trip. They met only with professionals with prepared and organised necessary informations. Not only they shared their experiences, but they would also like to establish a further cooperation. They found a lot of common topics during the dialog with our colleagues – especially with regard to diagnostic of psychological abuse of children.

At Ministry of Justice and Public Security and also at the Norwegian Directorate on Family and Children was presented a Norweigian system for helping children who are threats of domestic violence and which way psychological counseling and other nonprofit organizations cooperate with state sector, for example Barnevernet, the Norweigian alternative of Czech OSPOD.

The delegation fron NOMIA went also in ATV (Alternativ til Vold), which is unique organisation in Norway. This organisation work with families subjected to violence in relationships just like NOMIA. And same as us, they cooperate with Police, Probation and Mediation Service and local OSPOD. That is why we were curious about course of such cooperation and differences between Czech Republic and Norway in this area. And this valuable experience – the Norwegian elaborate cooperation between nonprofit organization, client and OSPOD is what we would like to use and develop in our work. In organisation ATV our colleagues met with PhD Barbara Jakobsen – the clinical psychologist from Norway. The director of NOMIA Mgr. M. Bubeník has been cooperating with Barbara Jakobsen for a long time.

Another important point on this trip was comparison of psychoterapeutical interventions for offenders. They talked about similarities and differences between Czech and Norweigian system of working with the whole family and especially of working with children which were subjected to violence.

We would like to thanks to everyone who took care of our colleagues and also to those who participated on this trip. It was Helena Ganiská from our embassy and Freja Karki – the main organizer in Norway.