Co je co, aneb malý slovníček pojmů

 •  Agrese – V psychologii se za agresivitu označuje vztah, který vzniká vůči překážce, která člověku brání v dosažení cíle či uspokojení potřeby. Tato překážka vytváří frustraci. (zformuloval Jeroným Klimeš, 1998)
 • Bezplatnost – Poradenství je pro klienty bezplatné.
 • Diskrétnost – Poradce považuje všechna sdělení klientů za důvěrná. Poradce respektuje požadavek klienta, aby rozhovor probíhal v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob. Klient má právo na zachování anonymity.
 • Domácí násilí – Dlouhodobé projevy fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického a dalších forem násilí mezi členy domácnosti.
 • Krizová intervence – Odborná práce s klienty ve chvílích, které prožívají jako zátěžové, nepříznivé nebo ohrožující. Pomáhá zpřehlednit jejich situaci a zmírnit prožívanou tíživost. Zároveň hledá vnitřní i vnější zdroje klientů, s jejichž pomocí mohou situaci lépe zvládnout.
 • Mediace – Je způsob, jak lze pomocí prostředníka vyřešit spory v klidu a dosáhnout společné dohody obou znesvářených stran.
 • Narativní terapie – Vychází z předpokladu, že o životě a problémech si utváříme příběhy, které pak mají další vliv na náš život. Snaží se hledat alternativní příběhy k těm problémovým, zaplnit příběhy lidmi, hodnotami a bohatým popisem, jehož autorem je sám klient a ne ti druzí.
 • Nestrannost – Poradce poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu., apod.
 • Nezávislost – Poradce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých postojích a názorech v oblasti politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, postojích zřizovatele organizace a případných dárců, státních či jiných organizacích, apod.
 • OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dítěte je úřední odbor, který má za stát zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi, a podobně).
 • Psychiatrické služby – se zaměřují na duševní zdraví prostřednictvím medicínských nástrojů, především léků a léčebných postupů z medicíny vycházejících. Poskytuje je lékař.
 • Psychologické a psychosociální poradenství – Odborná činnost směřující k řešení problému, založená na informacích, radách a návodech rozšiřujících klientovi možnosti. Poskytuje je psycholog a sociální pracovník.
 • Psychoterapie – Spolupráce terapeuta s klientem vedoucí ke zmírnění nebo odstranění problému, který klientovi v životě překáží. Prostřednictvím rozhovoru, vzájemného působení a klientovy snahy dochází ke změně v prožívání a v pohledu na problém. Poskytuje je psychoterapeut.
 • Respektování – Poradce respektuje právo klienta na informace, vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí klienta. Poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.
 • SVP – Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole.
 • Systemická terapie – je terapeutický přístup, který je založen na respektu a zaměření na klienta, jeho přání a život v systémech, kterých se účastní (například manželství, rodina).
 • Trestně-právní poradenství – Poskytování informací, rad a návodů, které mohou klientovi pomoci řešit jeho situaci z hlediska právního. Mohou mu být užitečné v jeho situaci v jednání s úřady, policií nebo soudy.
 • ZDVOP – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dostává do péče dítě rozhodnutím soudu v případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu. Nejdéle na dobu šesti měsíců.